Eng Cze

I kandidát s praktickými zkušenostmi mimo finančnictví může znamenat nesmírný přínos

Mgr. Andrea Jarošová

Pojistný obzor, 1/2018, strana 40 – 42

V posledních letech prochází celá řada odvětví ekonomiky množstvím změn, kdy technologický vývoj jde ruku v ruce s ekonomickým růstem a legislativními změnami. Logicky pak v takovémto prostředí vznikají zcela nová pracovní místa, nová oddělení, nové divize. Oblast pojišťovnictví rozhodně není výjimkou, byť navenek může působit jako odvětví velmi stabilní, což ostatně přispívá k jeho důvěryhodnosti v očích veřejnosti.

Interně však i v pojišťovnictví probíhá celá řada změn kladoucích stále nové požadavky na zaměstnance, vrcholovým vedením počínaje a řadovými zaměstnanci konče. Čtenářům jistě není třeba objasňovat význam pojmů „Solventnost II“, „GDPR“, „IDD“ apod. Pojistný trh tedy již dávno není pouze o tom, že se na něm pohybují tisíce „pojistných poradců“ nabízejících víceméně podobné a snadno zaměnitelné „produkty“, ale stal se po všech stránkách výrazně sofistikovanějším a živějším. Je zásadně ovlivňován novými technologiemi, novými prodejními, resp. marketingovými kanály, ale i měnící se legislativou a ekonomickým vývojem obecně. Kdo včas podchytí nový trend či vymyslí uživatelsky přátelskou strategii či aplikaci, ten na určitou dobu vyhrává…

Prakticky všechny pojišťovny proto zavedly a zavádějí vyspělé technologie související s pojistnými kalkulacemi, se segmentací klientů, s on-line prodejem, s personifikací pojistných produktů, se vznikem nových rizik, s poprodejním servisem apod. Pojišťovny pracují se stále většími soubory dat, včetně dat, jež je možno získávat z mobilních zařízení. Mnohá z těchto dat mají zjevný potenciál zásadně změnit, resp. personifikovat např. sjednávání podmínek životního pojištění. Zároveň je nutno tyto osobní údaje, mnohdy velmi citlivé povahy, důsledně chránit vůči zneužití. To vše klade zvýšené nároky na kvalifikaci a flexibilitu manažerů i jednotlivých specialistů, ať již jde o odborníky v oblasti informačních technologií, o pojistné matematiky, o analytiky, či o produktové specialisty.

Implementace nových legislativních požadavků, ale i reakce na vývoj pojistného trhu navíc nutně probíhá za plného provozu. Vedle neustálé péče o vzdělávání vlastních zaměstnanců, příp. i externích kontrahentů, je tak nutné pro implementaci nových procesů s dostatečným předstihem najít vhodné manažery a specialisty, odborně i osobnostně vyspělé, schopné v prvé řadě nové potřeby a příležitosti detailně pochopit a zanalyzovat a rovněž následné kroky promyslet, rozpracovat a implementovat. To vše s respektem ke stávajícím firemním systémům a k firemní kultuře. Nic z těchto změn – jejich technologická ani organizační náročnost – přitom nesmí ohrozit spokojenost, komfort a jistoty klientů pojišťoven.

Právě schopnost vnímat, analyzovat a předvídat změny vnějšího prostředí, stejně jako vnitřní ochota takovou potřebu změn akceptovat a využít jak k rozvoji sebe sama, tak i svého zaměstnavatele, patří k nejčastějším požadavkům na osobnostní profil uchazečů o zaměstnání, samozřejmě vedle standardních požadavků na odbornost, morální integritu a manažerské, resp. sociální dovednosti. Častěji než dříve se také objevují požadavky na vyhledání kandidátů se specializací pro konkrétní, úzce vymezenou oblast, disponujících již předchozími praktickými zkušenostmi a často i vysokým inovativním potenciálem.

Zároveň však v souvislosti s tím, jak roste poptávka po expertech v oblasti moderních technologií v celé ekonomice, a to i v zahraničí, musí se i pojišťovny logicky vyrovnávat s jejich vyššími nároky, nejen finančními, ale např. i co do flexibility pracovní doby a respektování jejich volného času. Nastupující generace talentů rozhodně nemá problém říci si o podmínky, které považuje za adekvátní svým vědomostem a dovednostem. Vzhledem ke svým kontaktům v oboru mají obvykle dobrý přehled o obvyklé mzdě na dané pozici a tuto svou znalost dokážou asertivně využít.

Pokud bychom měli nastínit aktuální požadavky klientů, potom se nejčastěji jedná o níže uvedené oblasti:

Obchodní pozice – od vrcholových manažerů až po ty se specializací

Celkově by se dalo říci, že poslední dobou prochází řada pojišťoven postupnou personální, téměř generační obměnou, zejména na pozicích obchodních a obchodně-strategických, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Od nově příchozích se krom obvyklých manažerských schopností a znalostí příslušného segmentu očekává ještě více než v minulosti orientace v možnostech a trendech technologických, kterou logicky podmiňuje i schopnost odhadu trendů budoucích. Právě umění syntézy existujícího a nového představuje jeden z častých požadavků, jež jsou ze strany našich klientů prezentovány. Zároveň je však pochopitelně požadováno, aby byl takový kandidát schopen implementovat své vize – které často potřebují i určitou personální obměnu stávajícího týmu, způsobem citlivým a respektujícím již existující systémy a firemní kulturu.

Dnes není zásadním problémem výběr a oslovení vrcholných manažerů na úrovni boardu či na úrovni B-1, neboť tito manažeři jsou veřejně známí, poskytují rozhovory, publikují články, jsou jmenovitě uváděni v řídicích orgánech firem – jejich digitální stopa je poměrně zřetelná… Mnohem větší výzvou je objevit tváře nové, schopné výše uvedené syntézy v rychle se vyvíjejícím prostředí a s požadovaným inovativním potenciálem.

Kandidáti s praktickými zkušenostmi v oblasti digitalizace, automatizace a robotizace

Zaznamenali jsme pochopitelně i zvýšenou poptávku po manažerech a specialistech majících praktické zkušenosti v oblasti digitalizace, automatizace a robotizace, v ideálním případě samozřejmě přímo z oblasti pojišťovnictví či bankovnictví. Je logické, že např. kandidát se zkušenostmi s implementací automatizovaného vyhodnocování bonity žadatelů o úvěr či obecně s personifikací finančních služeb nebude mít problém s implementací ve své podstatě obdobného systému pro výpočet pojistného. Avšak i kandidát s praktickými zkušenostmi z jiných odvětví, než je právě finančnictví, může znamenat nesmírný přínos. Např. zkušenosti s tvorbou chatovacích robotů pro mobilní operátory jsou jistě do značné míry rovněž přenositelné.

To, že jde o všeobecné trendy zasahující celou řadu různých odvětví současně, rozšiřuje počet potenciálních vhodných kandidátů; na straně druhé však vytváří pochopitelnou konkurenci u potenciálních zaměstnavatelů. Úspěšní profesionálové, a o nikoho jiného zájem nevyvstává, jsou velmi opatrní, pokud jde o změnu zaměstnavatele. V prvé řadě jim jde o atmosféru a perspektivu, nikoliv o mzdový nárůst za každou cenu, bez ohledu na další okolnosti. Je třeba si uvědomit, že stejně jako digitalizace usnadňuje pojišťovnám shromažďování a zpracovávání informací o jejich klientech, tak i zlehčuje potenciálním kandidátům získávání informací o jejich možných zaměstnavatelích, tím spíše pokud se v digitalizovaném prostředí každodenně pohybují profesně.

Při stávající situaci na trhu práce proto snad ani nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité jsou reference o případném zaměstnavateli, o kvalitě jeho managementu, o klimatu, jež u něj panuje, a o podpoře, kterou inovativním projektům poskytuje. Získat si dnes reference na svého budoucího zaměstnavatele je totiž velmi snadné.

Marketing and sales – social media, on-line marketing

Značná poptávka je dnes rovněž po zkušených odbornících na marketingovou komunikaci, zejména pak v prostředí sociálních sítí. Specificitou této oblasti pracovního trhu je na jedné straně velký počet mladých lidí disponujících potřebným technologickým know-how; na straně druhé však část z nich jakékoliv zkušenosti ze zaměstnaneckého poměru „korporátního“ typu postrádá, příp. o takovou zkušenost ani nejeví zájem, nebo ji má dokonce negativní.

Část z těchto lidí je velmi schopná a kreativní, zároveň si však vysoce cení své svobody, ve smyslu časovémi místním; chybí jim respekt k autoritám, k časovému harmonogramu; pojmy „kreativní“ a „korporátní“ vnímají jako kontradiktorní. O to těžší je pak mezi nimi najít kandidáta, který by naplňoval požadavky zaměstnavatele po profesní, expertní, manažerské i lidské stránce.

Analytici

Další velmi významnou a poptávanou skupinou kandidátů jsou analytici. Od nich budoucí zaměstnavatel očekává pružnou a rychlou práci s daty, schopnost správně interpretovat a implementovat zadání, kombinovat data z různých zdrojů, následně analyzovat výstupy, včetně jejich segmentace dle různých kritérií, detekce možných ovlivňujících faktorů apod.

I v této oblasti jsou patrné určité generační rozdíly, byť z povahy věci analyticky orientovaným osobnostem korporátní prostředí zpravidla vyhovuje mnohem více než kreativcům pohybujícím se v decentralizovaném prostředí sociálních sítí, o nichž byla zmínka výše. Každopádně i pro pozice analytiků je dnes vyžadována mj. orientace právě i v problematice sociálních sítí, neboť ty dnes představují podstatný zdroj cenných informací, využívaných pro primární analýzu trhu, pro získávání zpětné vazby, ale např. i při detekci rizik.

Tři zajímavosti

V poslední době jsou v zahraničí čím dál tím více populární pojištění, která se soustřeďují na platformy sdílené ekonomiky. Celosvětově roste nabídka služeb, jakými jsou např. Airbnb, Uber, Lyft a mnoho jim podobných. S nimi roste i poptávka po rychlých, jednoduchých, efektivních a ekonomických možnostech pojistit svůj majetek na konkrétní dobu, kdy se z vašeho bytu stává „hotel“ a z vašeho auta nástroj k podnikání. A mnohé start-upy tak již dnes nabízejí možnosti sjednání pojištění přes různé mobilní aplikace.

Nedávno jsme monitorovali experty, kteří by se přiblížili k „absolutní personifikaci“ a byli by schopni definovat a zužitkovat získaná data. Jednalo se o oblasti využívání dat z nositelné elektroniky, aplikací pro monitorování sportovních aktivit a zdravotního stavu, internetu věcí (IoT), smartphonů a dalších prostředků. Na základě analýzy dat z těchto zařízení se posouváme blíže a blíže k absolutní personifikaci pojištění samotného. V praxi by tak mohly mít pojišťovny velice konkrétní data o svých klientech a jejich životním stylu, ať už se jedná třeba o počet naběhaných kilometrů, nadváhu, čas strávený v přírodě, nebo naopak v kanceláři či fastfoodovém řetězci, o srdeční aktivitu, tlak a další proměnné. To vše jde samozřejmě ruku v ruce s automatizací procesů, vyvíjením a využíváním umělé inteligence a v neposlední řadě i s ochotou samotných klientů sdílet tato data.

Technologický pokrok postupně přináší i možnost automatizace vyplácení pojistek, kdy se budeme čím dál tím častěji setkávat s výrazně rychlejším řešením pojistných událostí. Mnoho z nich půjde řešit pouze na základě dat poskytnutých klientem, např. pomocí jednoduché mobilní aplikace a vložení dat, popisu události a uploadování fotek. Je to samozřejmě opět otázka využití umělé inteligence na rychlé zpracování velkého objemu dat, nicméně brzy bychom se mohli dočkat vyřízení pojistných událostí, které budou automaticky vyhodnoceny jako oprávněné v řádu dnů, ne-li hodin.

Dalo by se tedy shrnout, že svět kolem nás se vyvíjí stále rychleji a nároky na všechny zúčastněné rostou. Zaleží především na nás samých, jak propojení starého a zaběhnutého s novým a inovativním zvládneme. Pokročilé mobilní technologie, sociální sítě, digitalizace, automatizace, robotizace, umělá inteligence, ale i nové modely podnikání, nová legislativa, nové potřeby zákazníků, nové obchodní příležitosti i nová rizika, to vše dnes hraje významnou roli při hledání nových zaměstnanců. Přitom však stále platí, že úsměv a lidskost žádná technologie nenahradí. Proto je z našeho pohledu nesmírně důležité získat a následně si udržet takové manažery a zaměstnance, kteří budou odborníky na svém místě, zároveň však budou ochotni svým kolegům naslouchat, spolupracovat s nimi a podporovat je – tedy především jednat jako lidské bytosti.

Mgr. Andrea Jarošová / Managing Partner / TOPSEARCH

Pojistný obzor, 1/2018, strana 40 – 42

V posledních letech prochází celá řada odvětví ekonomiky množstvím změn, kdy technologický vývoj jde ruku v ruce s ekonomickým růstem a legislativními změnami. Logicky pak v takovémto prostředí vznikají zcela nová pracovní místa, nová oddělení, nové divize. Oblast pojišťovnictví rozhodně není výjimkou, byť navenek může působit jako odvětví velmi stabilní, což ostatně přispívá k jeho důvěryhodnosti v očích veřejnosti.

Interně však i v pojišťovnictví probíhá celá řada změn kladoucích stále nové požadavky na zaměstnance, vrcholovým vedením počínaje a řadovými zaměstnanci konče. Čtenářům jistě není třeba objasňovat význam pojmů „Solventnost II“, „GDPR“, „IDD“ apod. Pojistný trh tedy již dávno není pouze o tom, že se na něm pohybují tisíce „pojistných poradců“ nabízejících víceméně podobné a snadno zaměnitelné „produkty“, ale stal se po všech stránkách výrazně sofistikovanějším a živějším. Je zásadně ovlivňován novými technologiemi, novými prodejními, resp. marketingovými kanály, ale i měnící se legislativou a ekonomickým vývojem obecně. Kdo včas podchytí nový trend či vymyslí uživatelsky přátelskou strategii či aplikaci, ten na určitou dobu vyhrává…

Prakticky všechny pojišťovny proto zavedly a zavádějí vyspělé technologie související s pojistnými kalkulacemi, se segmentací klientů, s on-line prodejem, s personifikací pojistných produktů, se vznikem nových rizik, s poprodejním servisem apod. Pojišťovny pracují se stále většími soubory dat, včetně dat, jež je možno získávat z mobilních zařízení. Mnohá z těchto dat mají zjevný potenciál zásadně změnit, resp. personifikovat např. sjednávání podmínek životního pojištění. Zároveň je nutno tyto osobní údaje, mnohdy velmi citlivé povahy, důsledně chránit vůči zneužití. To vše klade zvýšené nároky na kvalifikaci a flexibilitu manažerů i jednotlivých specialistů, ať již jde o odborníky v oblasti informačních technologií, o pojistné matematiky, o analytiky, či o produktové specialisty.

Implementace nových legislativních požadavků, ale i reakce na vývoj pojistného trhu navíc nutně probíhá za plného provozu. Vedle neustálé péče o vzdělávání vlastních zaměstnanců, příp. i externích kontrahentů, je tak nutné pro implementaci nových procesů s dostatečným předstihem najít vhodné manažery a specialisty, odborně i osobnostně vyspělé, schopné v prvé řadě nové potřeby a příležitosti detailně pochopit a zanalyzovat a rovněž následné kroky promyslet, rozpracovat a implementovat. To vše s respektem ke stávajícím firemním systémům a k firemní kultuře. Nic z těchto změn – jejich technologická ani organizační náročnost – přitom nesmí ohrozit spokojenost, komfort a jistoty klientů pojišťoven.

Právě schopnost vnímat, analyzovat a předvídat změny vnějšího prostředí, stejně jako vnitřní ochota takovou potřebu změn akceptovat a využít jak k rozvoji sebe sama, tak i svého zaměstnavatele, patří k nejčastějším požadavkům na osobnostní profil uchazečů o zaměstnání, samozřejmě vedle standardních požadavků na odbornost, morální integritu a manažerské, resp. sociální dovednosti. Častěji než dříve se také objevují požadavky na vyhledání kandidátů se specializací pro konkrétní, úzce vymezenou oblast, disponujících již předchozími praktickými zkušenostmi a často i vysokým inovativním potenciálem.

Zároveň však v souvislosti s tím, jak roste poptávka po expertech v oblasti moderních technologií v celé ekonomice, a to i v zahraničí, musí se i pojišťovny logicky vyrovnávat s jejich vyššími nároky, nejen finančními, ale např. i co do flexibility pracovní doby a respektování jejich volného času. Nastupující generace talentů rozhodně nemá problém říci si o podmínky, které považuje za adekvátní svým vědomostem a dovednostem. Vzhledem ke svým kontaktům v oboru mají obvykle dobrý přehled o obvyklé mzdě na dané pozici a tuto svou znalost dokážou asertivně využít.

Pokud bychom měli nastínit aktuální požadavky klientů, potom se nejčastěji jedná o níže uvedené oblasti:

Obchodní pozice – od vrcholových manažerů až po ty se specializací

Celkově by se dalo říci, že poslední dobou prochází řada pojišťoven postupnou personální, téměř generační obměnou, zejména na pozicích obchodních a obchodně-strategických, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Od nově příchozích se krom obvyklých manažerských schopností a znalostí příslušného segmentu očekává ještě více než v minulosti orientace v možnostech a trendech technologických, kterou logicky podmiňuje i schopnost odhadu trendů budoucích. Právě umění syntézy existujícího a nového představuje jeden z častých požadavků, jež jsou ze strany našich klientů prezentovány. Zároveň je však pochopitelně požadováno, aby byl takový kandidát schopen implementovat své vize – které často potřebují i určitou personální obměnu stávajícího týmu, způsobem citlivým a respektujícím již existující systémy a firemní kulturu.

Dnes není zásadním problémem výběr a oslovení vrcholných manažerů na úrovni boardu či na úrovni B-1, neboť tito manažeři jsou veřejně známí, poskytují rozhovory, publikují články, jsou jmenovitě uváděni v řídicích orgánech firem – jejich digitální stopa je poměrně zřetelná… Mnohem větší výzvou je objevit tváře nové, schopné výše uvedené syntézy v rychle se vyvíjejícím prostředí a s požadovaným inovativním potenciálem.

Kandidáti s praktickými zkušenostmi v oblasti digitalizace, automatizace a robotizace

Zaznamenali jsme pochopitelně i zvýšenou poptávku po manažerech a specialistech majících praktické zkušenosti v oblasti digitalizace, automatizace a robotizace, v ideálním případě samozřejmě přímo z oblasti pojišťovnictví či bankovnictví. Je logické, že např. kandidát se zkušenostmi s implementací automatizovaného vyhodnocování bonity žadatelů o úvěr či obecně s personifikací finančních služeb nebude mít problém s implementací ve své podstatě obdobného systému pro výpočet pojistného. Avšak i kandidát s praktickými zkušenostmi z jiných odvětví, než je právě finančnictví, může znamenat nesmírný přínos. Např. zkušenosti s tvorbou chatovacích robotů pro mobilní operátory jsou jistě do značné míry rovněž přenositelné.

To, že jde o všeobecné trendy zasahující celou řadu různých odvětví současně, rozšiřuje počet potenciálních vhodných kandidátů; na straně druhé však vytváří pochopitelnou konkurenci u potenciálních zaměstnavatelů. Úspěšní profesionálové, a o nikoho jiného zájem nevyvstává, jsou velmi opatrní, pokud jde o změnu zaměstnavatele. V prvé řadě jim jde o atmosféru a perspektivu, nikoliv o mzdový nárůst za každou cenu, bez ohledu na další okolnosti. Je třeba si uvědomit, že stejně jako digitalizace usnadňuje pojišťovnám shromažďování a zpracovávání informací o jejich klientech, tak i zlehčuje potenciálním kandidátům získávání informací o jejich možných zaměstnavatelích, tím spíše pokud se v digitalizovaném prostředí každodenně pohybují profesně.

Při stávající situaci na trhu práce proto snad ani nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité jsou reference o případném zaměstnavateli, o kvalitě jeho managementu, o klimatu, jež u něj panuje, a o podpoře, kterou inovativním projektům poskytuje. Získat si dnes reference na svého budoucího zaměstnavatele je totiž velmi snadné.

Marketing and sales – social media, on-line marketing

Značná poptávka je dnes rovněž po zkušených odbornících na marketingovou komunikaci, zejména pak v prostředí sociálních sítí. Specificitou této oblasti pracovního trhu je na jedné straně velký počet mladých lidí disponujících potřebným technologickým know-how; na straně druhé však část z nich jakékoliv zkušenosti ze zaměstnaneckého poměru „korporátního“ typu postrádá, příp. o takovou zkušenost ani nejeví zájem, nebo ji má dokonce negativní.

Část z těchto lidí je velmi schopná a kreativní, zároveň si však vysoce cení své svobody, ve smyslu časovémi místním; chybí jim respekt k autoritám, k časovému harmonogramu; pojmy „kreativní“ a „korporátní“ vnímají jako kontradiktorní. O to těžší je pak mezi nimi najít kandidáta, který by naplňoval požadavky zaměstnavatele po profesní, expertní, manažerské i lidské stránce.

Analytici

Další velmi významnou a poptávanou skupinou kandidátů jsou analytici. Od nich budoucí zaměstnavatel očekává pružnou a rychlou práci s daty, schopnost správně interpretovat a implementovat zadání, kombinovat data z různých zdrojů, následně analyzovat výstupy, včetně jejich segmentace dle různých kritérií, detekce možných ovlivňujících faktorů apod.

I v této oblasti jsou patrné určité generační rozdíly, byť z povahy věci analyticky orientovaným osobnostem korporátní prostředí zpravidla vyhovuje mnohem více než kreativcům pohybujícím se v decentralizovaném prostředí sociálních sítí, o nichž byla zmínka výše. Každopádně i pro pozice analytiků je dnes vyžadována mj. orientace právě i v problematice sociálních sítí, neboť ty dnes představují podstatný zdroj cenných informací, využívaných pro primární analýzu trhu, pro získávání zpětné vazby, ale např. i při detekci rizik.

Tři zajímavosti

V poslední době jsou v zahraničí čím dál tím více populární pojištění, která se soustřeďují na platformy sdílené ekonomiky. Celosvětově roste nabídka služeb, jakými jsou např. Airbnb, Uber, Lyft a mnoho jim podobných. S nimi roste i poptávka po rychlých, jednoduchých, efektivních a ekonomických možnostech pojistit svůj majetek na konkrétní dobu, kdy se z vašeho bytu stává „hotel“ a z vašeho auta nástroj k podnikání. A mnohé start-upy tak již dnes nabízejí možnosti sjednání pojištění přes různé mobilní aplikace.

Nedávno jsme monitorovali experty, kteří by se přiblížili k „absolutní personifikaci“ a byli by schopni definovat a zužitkovat získaná data. Jednalo se o oblasti využívání dat z nositelné elektroniky, aplikací pro monitorování sportovních aktivit a zdravotního stavu, internetu věcí (IoT), smartphonů a dalších prostředků. Na základě analýzy dat z těchto zařízení se posouváme blíže a blíže k absolutní personifikaci pojištění samotného. V praxi by tak mohly mít pojišťovny velice konkrétní data o svých klientech a jejich životním stylu, ať už se jedná třeba o počet naběhaných kilometrů, nadváhu, čas strávený v přírodě, nebo naopak v kanceláři či fastfoodovém řetězci, o srdeční aktivitu, tlak a další proměnné. To vše jde samozřejmě ruku v ruce s automatizací procesů, vyvíjením a využíváním umělé inteligence a v neposlední řadě i s ochotou samotných klientů sdílet tato data.

Technologický pokrok postupně přináší i možnost automatizace vyplácení pojistek, kdy se budeme čím dál tím častěji setkávat s výrazně rychlejším řešením pojistných událostí. Mnoho z nich půjde řešit pouze na základě dat poskytnutých klientem, např. pomocí jednoduché mobilní aplikace a vložení dat, popisu události a uploadování fotek. Je to samozřejmě opět otázka využití umělé inteligence na rychlé zpracování velkého objemu dat, nicméně brzy bychom se mohli dočkat vyřízení pojistných událostí, které budou automaticky vyhodnoceny jako oprávněné v řádu dnů, ne-li hodin.

Dalo by se tedy shrnout, že svět kolem nás se vyvíjí stále rychleji a nároky na všechny zúčastněné rostou. Zaleží především na nás samých, jak propojení starého a zaběhnutého s novým a inovativním zvládneme. Pokročilé mobilní technologie, sociální sítě, digitalizace, automatizace, robotizace, umělá inteligence, ale i nové modely podnikání, nová legislativa, nové potřeby zákazníků, nové obchodní příležitosti i nová rizika, to vše dnes hraje významnou roli při hledání nových zaměstnanců. Přitom však stále platí, že úsměv a lidskost žádná technologie nenahradí. Proto je z našeho pohledu nesmírně důležité získat a následně si udržet takové manažery a zaměstnance, kteří budou odborníky na svém místě, zároveň však budou ochotni svým kolegům naslouchat, spolupracovat s nimi a podporovat je – tedy především jednat jako lidské bytosti.

Contact Us for more information

  • Executive Search
  • Outplacement
  • Training
  • Consulting
  • Career Development